Bưu cục VIETTEL – 11 Bà Hom

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 422 33 42
Trang web
Vị trí chính xác 10.755.905, 1.066.285.003


Hình ảnh

Xem thêm:  Kiệt 23, Phú Thạnh