Bưu Điện Khánh Bình – 245 Âu Dương Lân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 245 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3851 1843
Trang web
Vị trí chính xác 107.439.746, 1.066.841.905


Hình ảnh

Xem thêm:  Bau Cat Post Office, Phường 13