Chợ Nguyễn Tri Phương – 68 Nguyễn Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 3159
Trang web
Vị trí chính xác 107.643.658, 10.666.341.109.999.900


Địa chỉ Chợ Nguyễn Tri Phương ở đâu?

68 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Nguyễn Tri Phương như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00]

Mạng xã hội của Chợ Nguyễn Tri Phương là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Local-business/Ch%E1%BB%A3-truy%E1%BB%81n-th%E1%BB%91ng-Nguy%E1%BB%85n-Tri-Ph%C6%B0%C6%A1ng-Qu%E1%BA%ADn-10-TP-HCM-111413383597142/

Hình ảnh

Xem thêm:  Chiếu trúc Chiếu Tre, 78/5 Đình Nghi Xuân