Chùa Đa Bảo – 51 Ông Ích Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 51 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3858 0051
Trang web
Vị trí chính xác 107.653.366, 1.066.438.926


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Liên Hoa, Phường 9