Fusion Suites Sài Gòn – 3-5 Đ. Sương Nguyệt Anh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3-5 Đ. Sương Nguyệt Anh, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3925 7257
Trang web saigon.fusion-suites.com
Vị trí chính xác 10.772.649.999.999.900, 106.689.922


Địa chỉ Fusion Suites Sài Gòn ở đâu?

3-5 Đ. Sương Nguyệt Anh, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71000, Việt Nam

Địa chỉ email của Fusion Suites Sài Gòn là gì?

info@fusionhotelgroup.com, hro.fssg@fusion-suites.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Yến Vi, 41 QL22