HERAMO (Ho Hao Hon) – Premium Laundry & Cleaning – Giặt Giày, Giặt Hấp, Giặt Ủi – 13C1 Hồ Hảo Hớn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13C1 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0868 050 586
Trang web null
Vị trí chính xác [“sm7nYoOoJ9az5NoPoraQsAE”,”0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQ8BcIpQIoAA”,null,null,[null,null,null,[“https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJkf5bGqgpdTERtl6cwHqRua0&q=Ti%E1%BB%87m+Gi%E1%BA%B7t+Kh%C3%B4+t%E1%BA%A1i+g%E1%BA%A7n+Qu%E1%BA%ADn+1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh&authuser=0&hl=vi&gl=US”,”213 bài viết”,null,”0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQ6W4IqwIoAA”],null,null,null,4,213],null,null,[“https://www.heramo.com/”,”heramo.com”,null,null,”,AOvVaw3GGSJWD-5C-UGixARNP-FD,,0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQ61gIrAIoBQ,”],null,[null,null,10.754792,106.6952276],”0x317529a81a5bfe91:0xadb9917ac09c5eb6″,”HERAMO (Head Office) – Premium Laundry & Cleaning – Giặt Giày, Giặt Hấp, Giặt Ủi”,null,[“Dịch vụ giặt ủi”,”Tiệm giặt khô”,”Service establishment”,”Hiệu giặt là”,”Cửa hàng sửa chữa giày dép”,”Dịch vụ đánh giày”],null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[[[[[2,null,null,null,null,[null,null,null,0,0],[null,null,null,7,0]],[2,null,null,null,null,[null,0,8],[null,0,22]]]]]],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[[[1],”Ưa thích”,null,1,null,null,null,null,null,null,null,”0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQwaQDCLgCKAA”],[[2],”Muốn đến”,null,1,null,null,null,null,null,null,null,”0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQwaQDCLkCKAE”],[[7],”Lịch trình di chuyển”,null,1,null,null,null,null,null,null,null,”0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQwaQDCLoCKAI”],[[4],”Địa điểm có gắn dấu sao”,null,1,null,null,null,null,null,null,null,”0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQwaQDCLsCKAM”]],null,null,null,”0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQ0JcGCLcCKAc”],null,null,null,null,”Asia/Saigon”,null,null,null,[null,[[“Thứ Hai”,[“08:00–22:00″],null,null,”2022-08-01”,1,[[8,0,22,0]],0],[“Thứ Ba”,[“08:00–22:00″],null,null,”2022-08-02”,1,[[8,0,22,0]],0],[“Thứ Tư”,[“08:00–22:00″],null,null,”2022-08-03”,1,[[8,0,22,0]],0],[“Thứ Năm”,[“08:00–22:00″],null,null,”2022-08-04”,1,[[8,0,22,0]],0],[“Thứ Sáu”,[“08:00–22:00″],null,null,”2022-08-05”,1,[[8,0,22,0]],0],[“Thứ Bảy”,[“08:00–22:00″],null,null,”2022-08-06”,1,[[8,0,22,0]],0],[“Chủ Nhật”,[“08:00–22:00″],null,null,”2022-08-07”,1,[[8,0,22,0]],0]],null,null,[[“Thứ Hai”,[“08:00–22:00″],null,null,”2022-08-01″,1,[[8,0,22,0]],0],1,1,0,”Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 22:00”],null,[“Thứ Hai”,[“08:00–22:00″],null,null,”2022-08-01”,1,[[8,0,22,0]],0],2],null,null,[[[“AF1QipNyELuKl0ZgRuv5dE7TtrK_zgXg6hme704SU5x7″,10,12,””,null,126.554214,[“https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNyELuKl0ZgRuv5dE7TtrK_zgXg6hme704SU5x7=w92-h92-k-no”,”Hơn 1061 ảnh”,[800,800],[80,92]],null,[[3,106.6952276,10.754792],[0,90],[800,800],75],”sm7nYoOoJ9az5NoPoraQsAE”,”0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQzCcIvQIoAA”,null,null,null,null,[[[“0x317529a81a5bfe91:0xadb9917ac09c5eb6″]]],null,null,null,null,”Ảnh”,[null,[10,”AF1QipNyELuKl0ZgRuv5dE7TtrK_zgXg6hme704SU5x7″],[10,3,[800,800]],null,null,[[[2],[[null,null,10.754792,106.6952276]]]],[1,null,null,[3],2,[null,null,”bizbuilder:gmb_web”,[6,7,4,1,3]],null,null,[2019,11,5,9]]],1,null,null,null,null,null,null,[“3563800482107096721″,”-5928547478053036362″],null,”LS49h9fCzwU”]],1061,null,”sm7nYoOoJ9az5NoPoraQsAE”,null,”EvgDKYQi49-NlUMIDwAAAAEAAAMAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAGARCVCmEIuPfjZVD6AEAACAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAIAAAAAAAAAACAAAAAAAAABAAABAAAICAAAAAAQAAAAACAgACAAABAAAAAAAAAAA”,null,null,[[[1,181]],0,null,182,16]],null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[null,null,null,[44,6,6,12,145],null,null,null,null,null,[“Xếp hạng và đánh giá”,”Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác”,null,1,”Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này”],null,null,null,null,null,0,[[null,null,[“Chất lượng cao”,”Chất lượng kém”,”Chất lượng”],1,[“aspect_type_quality”,”/m/01593g”]],[null,null,[“Đáng giá tiền”,”Không tương xứng với giá tiền”,”Giá trị”],1,[“aspect_type_value”,”/m/01d_1l”]],[null,null,[“Chuyên nghiệp”,”Không chuyên nghiệp”,”Tính chuyên nghiệp”],1,[“aspect_type_professionalism”]],[null,null,[“Phản hồi nhanh chóng”,”Không tích cực phản hồi”,”Khả năng phản hồi nhanh”],1,[“aspect_type_responsiveness”,”/m/0h_98b8″]]]],null,null,null,null,[null,”HERAMO (Head Office) – Premium Laundry & Cleaning – Giặt Giày, Giặt Hấp, Giặt Ủi (Chủ sở hữu)”,”112869544123390659550″,null,null,null,null,null,”112869544123390659550″],null,null,null,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,[[[“AF1QipNyELuKl0ZgRuv5dE7TtrK_zgXg6hme704SU5x7″,10,12,””,null,126.554214,[“https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNyELuKl0ZgRuv5dE7TtrK_zgXg6hme704SU5x7=w86-h86-k-no”,”HERAMO (Head Office) – Premium Laundry & Cleaning – Giặt Giày, Giặt Hấp, Giặt Ủi”,[800,800],[86,86]],null,[[3,106.6952276,10.754792],[0,90],[800,800],75],”sm7nYoOoJ9az5NoPoraQsAE”,”0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQzCcIvgIoCQ”,null,null,null,null,[[[“0x317529a81a5bfe91:0xadb9917ac09c5eb6″]]],null,null,null,null,”Ảnh”,[null,[10,”AF1QipNyELuKl0ZgRuv5dE7TtrK_zgXg6hme704SU5x7″],[10,3,[800,800]],null,null,[[[2],[[null,null,10.754792,106.6952276]]]],[1,null,null,[3],2,[null,null,”bizbuilder:gmb_web”,[6,7,4,1,3]],null,null,[2019,11,5,9]]],1,null,null,null,null,null,null,[“3563800482107096721″,”-5928547478053036362″],null,”LS49h9fCzwU”],[“AF1QipNyELuKl0ZgRuv5dE7TtrK_zgXg6hme704SU5x7″,10,12,””,null,126.554214,[“https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNyELuKl0ZgRuv5dE7TtrK_zgXg6hme704SU5x7=w408-h408-k-no”,”HERAMO (Head Office) – Premium Laundry & Cleaning – Giặt Giày, Giặt Hấp, Giặt Ủi”,[800,800],[408,240]],null,[[3,106.6952276,10.754792],[0,90],[800,800],75],”sm7nYoOoJ9az5NoPoraQsAE”,”0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQzCcIvwIoCg”,null,null,null,null,[[[“0x317529a81a5bfe91:0xadb9917ac09c5eb6″]]],null,null,null,null,”Ảnh”,[null,[10,”AF1QipNyELuKl0ZgRuv5dE7TtrK_zgXg6hme704SU5x7″],[10,3,[800,800]],null,null,[[[2],[[null,null,10.754792,106.6952276]]]],[1,null,null,[3],2,[null,null,”bizbuilder:gmb_web”,[6,7,4,1,3]],null,null,[2019,11,5,9]]],1,null,null,null,null,null,null,[“3563800482107096721″,”-5928547478053036362″],null,”LS49h9fCzwU”]]],null,null,[[[3,null,[[[“heramo.com”],[null,null,[“http://www.heramo.com/expat-laundry/book-service”,[“http://www.heramo.com/expat-laundry/book-service”,null,null,null,”,AOvVaw1SbeXc3upJVtIPs65bSeN0,,0ahUKEwiDyfWG_qT5AhXWGVkFHSIbBBYQtxwIwgIoAA,”]]]]],null,21633]]],[[“laundry_service”],[“dry_cleaner”],[“establishment_service”],[“laundry”],[“shoe_repair_shop”],[“shoe_shining_service”]],null,”ChIJkf5bGqgpdTERtl6cwHqRua0″,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[null,null,null,”HERAMO (Head Office) – Premium Laundry & Cleaning – Giặt Giày, Giặt Hấp, Giặt Ủi”,[null,null,188,187,null,186]],”/g/11csb24r11″,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,”Tiếng Anh”,null,null,”en”,null,”Tiếng Việt”,”vi”,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[null,[[null,[[“”Mình quyết định giặt giày tại Heramo luôn.””””], null


Hình ảnh