Hủ Tiếu Nam Vang Thành Đạt – 34 Cô Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 369 17 33
Trang web thanhdatcompany.vn
Vị trí chính xác 107.657.171, 1.066.956.251


Địa chỉ Hủ Tiếu Nam Vang Thành Đạt ở đâu?

34 Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ Tiếu Nam Vang Thành Đạt như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-04:00], Thứ Ba:[06:00-04:00], Thứ Tư:[06:00-04:00], Thứ Năm:[06:00-04:00], Thứ Sáu:[06:00-04:00], Thứ Bảy:[06:00-04:00], Chủ Nhật:[06:00-04:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  My Hung Phnom Penh Noodle, 5 Hà Huy Tập