KAI Coffee – Hồng Bàng – 136 Hồng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 136 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 2245 0202
Trang web kaicoffee.vn
Vị trí chính xác 107.550.542, 1.066.600.522


Địa chỉ KAI Coffee - Hồng Bàng ở đâu?

136 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của KAI Coffee - Hồng Bàng như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Mạng xã hội của KAI Coffee - Hồng Bàng là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/kaicoffeevietnam/posts/c%25E1%25BB%25ADa-h%25C3%25A0ng-m%25E1%25BB%259F-c%25E1%25BB%25ADa-247-kai-coffee-h%25E1%25BB%2593ng-b%25C3%25A0ng%25EF%25B8%258F-%25C4%2591%25E1%25BB%258Ba-ch%25E1%25BB%2589-134-136-h%25E1%25BB%2593ng-b%25C3%25A0ng-qu%25E1%25BA%25ADn-5kai-m%25E1%25BB%259D/2350977681608138/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Highlands Coffee, Bình Trị Đông B