Khách Sạn New Pacific – 9 Kỳ Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3526 1788
Trang web newpacific.vn
Vị trí chính xác 107.837.823, 10.668.300.049.999.900


Địa chỉ Khách Sạn New Pacific ở đâu?

9 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ email của Khách Sạn New Pacific là gì?

sale1@newpacific.vn, tan.newpacific@gmail.com, jane_doe@newpacific.vn, hotel@newpacific.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Ảnh Phương II - VJ59+5CX, Tô Ký