Khách Sạn Trân Châu – 82 Nguyễn Tất Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 82 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3825 5097
Trang web
Vị trí chính xác 10.765.488, 10.670.684.999.999.900


Địa chỉ Khách Sạn Trân Châu ở đâu?

82 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Khách Sạn Trân Châu là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/khachsanminigiare/photos/-kh%25C3%25A1ch-s%25E1%25BA%25A1n-tr%25C3%25A2n-ch%25C3%25A2u-%25C4%2591%25E1%25BB%258Ba-ch%25E1%25BB%2589-82-nguy%25E1%25BB%2585n-t%25E1%25BA%25A5t-th%25C3%25A0nh-ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng-12-qu%25E1%25BA%25ADn-4-tphcm-%25C4%2591i%25E1%25BB%2587n-tho/164550524935633/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  KS Tom&Tony - 325 Phan Xích Long