KTX Đại học Y Dược TP.HCM – 540 Ngô Gia Tự

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 540 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 5167
Trang web
Vị trí chính xác 107.581.837, 10.666.693.989.999.900


Địa chỉ KTX Đại học Y Dược TP.HCM ở đâu?

540 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của KTX Đại học Y Dược TP.HCM là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Dorm/K%25C3%25BD-t%25C3%25BAc-x%25C3%25A1-%25C4%2590%25E1%25BA%25A1i-h%25E1%25BB%258Dc-Y-D%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3c-Th%25C3%25A0nh-ph%25E1%25BB%2591-H%25E1%25BB%2593-Ch%25C3%25AD-Minh-UMP-112463243721582/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  KTX Q7-CS2, Số 12 Số 65