Little house homestay & studio – 99 Hoàng Sa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 99 Hoàng Sa, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 570 70 07
Trang web
Vị trí chính xác 107.930.969, 10.669.836.579.999.900


Xem thêm:  NHÀ XE ĐĂNG PHƯỢNG, Tân Tạo