Nhà sách Sự Thật – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật CN tại TP.CM – Số 8 Hồng Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 8 Hồng Đức, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3932 5400
Trang web 090 937 11 49
Vị trí chính xác Gò Vấp, Cửa hàng văn phòng phẩm


Xem thêm:  Nhà sách Phương Nam, P