Orchids Saigon Hotel – 192 Pasteur

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 192 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3636 5222
Trang web orchidshotelsaigon.com
Vị trí chính xác 107.810.972, 10.669.550.319.999.900


Địa chỉ Orchids Saigon Hotel ở đâu?

192 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Mạng xã hội của Orchids Saigon Hotel là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/orchidssaigonhotel/&prev=search&pto=aue
linkedin: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.linkedin.com/pulse/s%25E1%25BB%25A9c-h%25C3%25BAt-kh%25C3%25B3-c%25C6%25B0%25E1%25BB%25A1ng-c%25E1%25BB%25A7a-top-10-kh%25C3%25A1ch-s%25E1%25BA%25A1n-b%25E1%25BA%25ADc-nh%25E1%25BA%25A5t-s%25C3%25A0i-th%25C3%25A0nh-nga-nguy%25E1%25BB%2585n%3Ftrk%3Drelated_artice_S%25E1%25BB%25A9c%2520h%25C3%25BAt%2520kh%25C3%25B3%2520c%25C6%25B0%25E1%25BB%25A1ng%2520c%25E1%25BB%25A7a%2520top%252010%2520kh%25C3%25A1ch%2520s%25E1%25BA%25A1n%2520b%25E1%25BA%25ADc%2520nh%25E1%25BA%25A5t%2520S%25C3%25A0i%2520Th%25C3%25A0nh_article-card_title&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  TOKI Sai Gòn Resort - 112 Đ. Võ Thị Liễu