Signature Boutique Hotel, St., Ward 3, Distric 5, Vietnam, 1 Đ. Nguyễn Trãi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ St., Ward 3, Distric 5, Vietnam, 1 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3836 3666
Trang web signaturesaigonhotel.vn
Vị trí chính xác 107.582.197, 1.066.797.637


Địa chỉ Signature Boutique Hotel ở đâu?

St., Ward 3, Distric 5, Vietnam, 1 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Uptown HCM Hotel, 11-13 Lưu Văn Lang