Tiệm Hớt Tóc Chính, Phú Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Nguyễn Lý, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3973 5803
Trang web
Vị trí chính xác 10.776.876, 10.662.836.499.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Shin Nail Room, Phường 5