Tôm sú tươi sống thiên nhiên – đặc sản vùng biển quận 11, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 73 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 906 65 00
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.661.907, 10.664.355.959.999.900


Địa chỉ Tôm sú tươi sống thiên nhiên - đặc sản vùng biển quận 11 ở đâu?

Hẻm 73 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Tôm sú tươi sống thiên nhiên - đặc sản vùng biển quận 11 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Health-Food-Store/T%25C3%25B4m-s%25C3%25BA-t%25C6%25B0%25C6%25A1i-s%25E1%25BB%2591ng-thi%25C3%25AAn-nhi%25C3%25AAn-%25C4%2591%25E1%25BA%25B7c-s%25E1%25BA%25A3n-v%25C3%25B9ng-bi%25E1%25BB%2583n-qu%25E1%25BA%25ADn-11-457287075023164/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  THỰC PHẨM SẠCH VƯỜN QUÊ - 76G Phạm Viết Chánh