Trạm Y Tế Phường 6 Quận Tân Bình – 2 Đất Thánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Đất Thánh, Phường 6, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 6549
Trang web timbenhvien.vn
Vị trí chính xác 107.834.095, 1.066.566.091


Địa chỉ Trạm Y Tế Phường 6 Quận Tân Bình ở đâu?

2 Đất Thánh, Phường 6, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Y Tế Phường 6 Quận Tân Bình như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Mạng xã hội của Trạm Y Tế Phường 6 Quận Tân Bình là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Local-service/C%25E1%25BB%2595ng-th%25C3%25B4ng-tin-Khu-ph%25E1%25BB%2591-8-Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng-14-T%25C3%25A2n-B%25C3%25ACnh-101177358879465/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Y Tế Phường Hiệp Tân Quận Tân Phú, 299 Lũy Bán Bích