UBND phường 11 – 91 Phù Đổng Thiên Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 91 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 5073
Trang web
Vị trí chính xác 10.754.690.499.999.900, 1.066.624.626


Hình ảnh

Xem thêm:  UBND Phường 2, Phường 2