Xưởng may gia công quần áo – Huy Sơ Mi – 145 Nguyễn Đình Chính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 145 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 330 31 39
Trang web huysomi.com
Vị trí chính xác 10.794.901.699.999.900, 1.066.748.459


Địa chỉ Xưởng may gia công quần áo - Huy Sơ Mi ở đâu?

145 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng may gia công quần áo - Huy Sơ Mi như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  CHANEL - 141 Nguyen Hue Street, District 1 Rex Hotel, Ground Floor