Xưởng Sợi 1, Phường 18

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3940 4012
Trang web
Vị trí chính xác 107.562.939, 10.671.801.669.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Hòa Bình Minh Tây Ninh, Phường 3